background Swoosh

Algemene Voorwaarden

Laatste update: Maart 27, 2022

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Reloadify

Account: door de Gebruiker aan te maken account waarmee de Gebruiker via het Platform toegang tot de Software verkrijgt;

App: de door Reloadify ter beschikking gestelde applicatie waarmee de Gebruiker via het Account toegang tot het Platform verkrijgt;

Dienstverlening/Diensten: het geheel van werkzaamheden van Reloadify ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot (marketing)advisering;

Gebruiker: de (rechts)persoon (webwinkel) die met Reloadify de Overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten;

Overeenkomst: elke tussen Reloadify en de Gebruiker gesloten overeenkomst ten aanzien van het ter beschikking stellen van de Software;

Partij/Partijen: Reloadify en/of de Gebruiker;

Platform: het door Reloadify via de Website dan wel de App ter beschikking gestelde webgebaseerde platform waarmee de Gebruiker toegang tot de Software verkrijgt; Reloadify: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reloadify B.V., handelend onder de naam Reloadify, statutair gevestigd te Groningen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 65396308.

Software: de door Reloadify bij wijze van Software as a Service (SaaS) aan de Gebruiker ter beschikking gestelde software waarmee de Gebruiker data uit verschillende interne en externe bronnen kan samenbrengen in één centrale omgeving en o.a. een uniek klantprofiel kan creëren en e-mails aan klanten kan personaliseren;

Website: de website van Reloadify met de URL https://www.reloadify.com/ en alle onderliggende pagina's;

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en Diensten van Reloadify zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Gebruiker met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomst(en) alsmede alle overige rechtshandelingen met Reloadify.

2. Door de Gebruiker gehanteerde (algemene) (aankoop)voorwaarden en andere (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende bedingen worden door Reloadify uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Reloadify zijn aanvaard.

3. Indien enige bepaling of een gedeelte daarvan van de Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling. Het is Reloadify alsdan toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die rechtens wel toelaatbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de nietige of onverbindende bepaling.

4. De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Reloadify voor (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of Diensten worden ingeschakeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Reloadify zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van Reloadify mogen zonder toestemming van Reloadify niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2. De Gebruiker kan Diensten aanvragen via de Website dan wel de App van Reloadify door een Account aan te maken. De Software wordt via het Account aan de Gebruiker ter beschikking gesteld. De Overeenkomst wordt als gesloten beschouwd zodra Reloadify (met of zonder voorafgaande bevestiging) geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Gebruiker gegeven opdracht en/of aan de Gebruiker de Software ter beschikking stelt.

3. Reloadify heeft te allen tijde het recht opdrachten te weigeren of aan de Dienstverlening nadere voorwaarden te verbinden.

4. Reloadify is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4: Verplichtingen en verantwoordelijkheden Gebruiker

1. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het succes van de Software afhankelijk is van het correcte gebruik ervan en dat hij zelf medeverantwoordelijk is voor de succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Reloadify laten uitdrukkelijk onverlet de medewerkings- en informatieverplichtingen van de Gebruiker.

2. De Gebruiker zal steeds tijdig, op eerste verzoek van Reloadify en in alle redelijkheid de door Reloadify gewenste en noodzakelijke medewerking verlenen en/of informatie verstrekken.

3. De Gebruiker is verplicht om de door de Gebruiker aan Reloadify verstrekte en via het Account ingevoerde (bedrijfs-)informatie compleet, accuraat en up-to-date te houden.

4. De Gebruiker is verplicht de toegang tot haar Account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder is de Gebruiker verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. Reloadify mag er te allen tijde van uitgaan dat alles dat na aanmelding met de gebruikersnaam en het wachtwoord vanaf het Account van de Gebruiker gebeurt, plaatsvindt onder leiding en toezicht van de Gebruiker.

5. Het is de Gebruiker verboden om:

a. derden gebruik te laten maken van het Account en/of de Software.

b. de Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk of lasterlijk is.

c. de Software te gebruiken voor het verspreiden van spam en/of phishingmails.

d. de Software te gebruiken voor het verspreiden van e-mails met een pornografische en/of seksuele inhoud, drugsgerelateerde inhoud, kansspel- of loterijgerelateerde inhoud, een racisitische en/of (anderszins) discriminerende inhoud, een inhoud die als kwetsend kan worden ervaren en/of een inhoud waarbij een aanbod voor een lening wordt gedaan.

e. de Software te gebruiken voor het verspreiden e-mails die (een) virus(sen) bevatten en/of schade aan derden (kunnen) veroorzaken.

f. de Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat.

g. verstoringen en/of beschadigingen in de Software veroorzaken.

h. de Software strafbaar of onrechtmatig te gebruiken.

i. inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van Reloadify en/of derden.

j. gegevens, informatie en/of know how van Reloadify openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of op andere wijze te delen met derden.

k. De Software te gebruiken in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden.

6. Reloadify heeft te allen tijde het recht om audits uit te voeren ten aanzien van e-mailberichten die met behulp van de Software worden/zijn verstuurd door de Gebruiker. Reloadify is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, waaronder maar niet beperkt tot, vertraagde verzending van de betreffende e-mailberichten met (maximaal) 24 uur.

7. Indien Reloadify constateert of redelijkerwijs vermoedt dat de Gebruiker zich niet houdt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, is Reloadify onder andere, maar daartoe niet beperkt, gerechtigd om het gebruik door de Gebruiker van de Software tot nader order te blokkeren en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. De Gebruiker zal Reloadify onverwijld op de hoogte stellen indien het vermoeden bestaat dat de Software onrechtmatig wordt gebruikt door andere gebruikers en/of door derden.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen Reloadify

1. Reloadify heeft een inspanningsverplichting om de Software beschikbaar te stellen en te houden en naar behoren te laten functioneren en om de Gebruiker toegang te verlenen tot de in het Account opgeslagen gegevens. Reloadify geeft echter geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, juistheid, rechtmatigheid, geschiktheid, veiligheid en capabiliteit van de Software, noch geeft Reloadify enige garantie met betrekking tot de te behalen resultaten met het gebruik van de Software.

2. Reloadify geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Software, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Reloadify heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Reloadify zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling en de verwachte duur, maar kan dit niet garanderen en is nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

4. Indien naar het oordeel van Reloadify hinder, schade of een ander gevaar ontstaat of dreigt te onstaan voor het functioneren van de Software, de computersystemen en/of het netwerk, is Reloadify gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze dreiging af te wenden dan wel te voorkomen. Reloadify is nooit aansprakelijk voor schade in verband met de in dat kader getroffen maatregelen.

5. Reloadify is gerechtigd om aangifte te doen indien er naar het oordeel van Reloadify overtredingen door de Gebruiker plaatvinden. Reloadify is daarbij gerechtigd (persoons)gegevens aan een derde te verstrekken.

6. Reloadify kan de Software en/of Diensten te allen tijde aanpassen. Indien de Gebruiker de aanpassing niet wenst te accepteren, kan zij de Overeenkomst schriftelijk/per e-mail opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding van de aanpassing geldt als acceptatie van de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden. Reloadify staat open voor suggesties van de Gebruiker voor verbetering en aanpassing maar is nimmer gehouden suggesties van de Gebruiker door te voeren.

7. Ten aanzien van suggesties van de Gebruiker voor verbetering van de Software en/of de Dienstverlening en/of in dat kader door de Gebruiker aan Reloadify verstrekte informatie, zoals een bugrapport, is Reloadify aan de Gebruiker nimmer een tegenprestatie verschuldigd. Met het verstrekken van voornoemde informatie verleent de Gebruiker aan Reloadify een onbeperkt gebruiksrecht ten aanzien van die informatie, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

8. De door Reloadify ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en/of ontvangen informatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Gebruiker.

Artikel 6: Gebruiksrecht en Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software en/of toebehoren zoals maar daartoe niet beperkt het Platform, de Website, de App, daarop geplaatste afbeeldingen, video’s, teksten en andere informatie en documentatie, etc., berusten uitsluitend bij Reloadify en/of haar licentiegevers.

2. Met het sluiten van de Overeenkomst verleent Reloadify aan de Gebruiker het gebruiksrecht ten aanzien van de Software. Het gebruiksrecht is niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar, niet-sublicentieerbaar en strikt persoonlijk.

3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software voor andere doeleinden te gebruiken dan het beoogde doel conform de Overeenkomst.

4. Het gebruiksrecht eindigt bij het einde van de Overeenkomst.

5. De Gebruiker heeft geen recht op en krijgt geen toegang tot de broncode van de Software.

6. De gegevens die de Gebruiker opslaat of verwerkt via de Software is en blijft het eigendom van de Gebruiker (of dat van haar klanten). De Gebruiker is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste verwerking ervan. Reloadify zal zich van de toegang tot de gegevens onthouden, tenzij toegang tot de gegevens noodzakelijk is, onder andere ter uitvoering van de Overeenkomst, ter ontwikkeling van de Software en/of voor het geval Reloadify krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel verplicht is van de betreffende gegevens kennis te nemen. Met het sluiten van de Overeenkomst verleent de Gebruiker in dat kader ten aanzien van deze gegevens aan Reloadify een gebruiksrecht. Reloadify zal zich ervoor inspannen voornoemde toegang tot de gegevens altijd zoveel als mogelijk te beperken.

7. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Reloadify de handelsna(a)m(en) en/of (het) logo(‘s) van Reloadify te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder vermelding op de website van de Gebruiker. Het is Reloadify toegestaan de handelsna(a)m(en) en/of (het) logo(‘s) van de Gebruiker te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder vermelding op de Website.

Artikel 7: Prijs, facturering en betaling

1. Alle in de aanbieding van Reloadify en/of de Overeenkomst genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en exclusief (omzet)belasting en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

2. De aan de Diensten verbonden kosten zijn afhankelijk van de omvang van de Diensten (het aantal profielen), conform de tarieven zoals vermeld op de Website en/of in de App. Bij wijziging van de omvang van de Diensten, wijzigen tevens de daaraan verbonden kosten, conform de tarieven zoals vermeld op de Website en/of in de App, zonder dat daarvoor voorafgaande mededeling vereist is.

3. Reloadify is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en overige condities periodiek te herzien. In dat geval zal Reloadify de Gebruiker voor de inwerkingtreding ervan op de hoogte stellen van de (tarief)wijziging. Indien de Gebruiker de (tarief)wijziging niet wenst te accepteren, kan zij de Overeenkomst schriftelijk/per e-mail opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding van de (tarief)wijziging geldt als acceptatie van de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden.

4. De betaling vindt plaats per elektronische factuur dan wel per automatische incasso. Reloadify is gerechtigd factuurbedragen die verschuldigd zijn periodiek voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

5. Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Reloadify, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Reloadify ter zake daarvan vervalt.

6. Betalingen, anders dan per automatische incasso, dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

7. Indien de Gebruiker enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is de Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De Gebruiker is alsdan over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur en/of het moment van storneren van de automatische incasso tot het moment van volledige voldoening een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Gebruiker komen te zijner laste zonder dat deze door Reloadify hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijk kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 40,-.

9. Reloadify is steeds gerechtigd te verlangen dat de Gebruiker voldoende zekerheid stelt teneinde zijn betalingsverplichtingen na te nakomen.

10. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Reloadify is het de Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Reloadify op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van de Gebruiker op Reloadify, uit welke hoofde dan ook.

11. Betalingen door of vanwege de Gebruiker strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijk incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeachte de andersluidende aanwijzingen van de Gebruiker.

Artikel 8: Persoonsgegevens

1. Met de Software worden persoonsgegevens verwerkt. Reloadify treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De Gebruiker is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Reloadify voor alle aanspraken van derden/betrokkenen onder de AVG/GDPR.

2. Reloadify heeft het recht om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst subverwerkers in te schakelen.

3. De Gebruiker staat er jegens Reloadify voor garant dat haar klanten geen bezwaar hebben tegen verwerking van hun (persoons)gegevens en data.

4. Een verwerkingsovereenkomst waarin aanvullende waarborgen en verplichtingen van Partijen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

5. Reloadify verwerkt geen persoonsgegevens anders dan waartoe zij op grond van de Overeenkomst is gehouden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Reloadify is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van de Software door de Gebruiker en/of door onjuiste dan wel onvolledige informatie verstrekt door of namens de Gebruiker.

2. Een tekortkoming van Reloadify is niet toerekenbaar anders dan in het geval van opzet of grove schuld van een leidinggevende.

3. Reloadify is uitdrukkelijk nimmer aansprakelijk voor:

a. enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving, gemiste besparingen, immateriële schade of zuivere vermogensschade;

b. schade die het gevolg is van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4. De aansprakelijkheid van Reloadify is te allen tijde beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Diensten. De omvang van de in voorkomend geval door Reloadify te vergoeden schade is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximaal de in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis door de Gebruiker aan Reloadify betaalde vergoedingen, doch met een maximum van € 5.000,--. In geen geval zal een door Reloadify te betalen schadevergoeding echter meer bedragen dan het bedrag dat door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

5. Voorwaarde voor het onstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig als mogelijk na het ontstaan ervan bij Reloadify meldt en de Gebruiker Reloadify onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Reloadify ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een volledige en gedatailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Reloadify in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

6. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Reloadify vervalt indien de schade niet direct na het ontstaan daarvan, maar uiterlijk binnen acht dagen, schriftelijk/per e-mail bij Reloadify is gemeld.

7. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Reloadify schort de (betalings)verplichting(en) van de Gebruiker niet op en geeft de Gebruiker evenmin recht op verrekening.

8. De Gebruiker vrijwaart Reloadify voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met (de uitvoering van) de Overeenkomst door Reloadify voor de Gebruiker.

9. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens ten aanzien van alle derden waarvan Reloadify gebruik maakt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

10. De Gebruiker is jegens Reloadify aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het onvoldoende beveiligen van het Account en andere verplichtingen zoals opgenomen in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10: Overmacht

1. In geval van overmacht is Reloadify gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Reloadify deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Reloadify onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, storingen of uitvallen van het internet, storingen of uitvallen van de server, de telecommunicatie- infrastructuur, binnen- en/of buitenlandse onlusten, mobilisatie, stremmingen in het vervoer, een (d)dos aanval, stroomstoringen, stagnatie in toelevering brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog(sgevaar), pandemieën en epidemieën, stakingen, uitsluiting, bedrijfsstoornis, gebrek aan personeel (door ziekte) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Reloadify of van één van haar toeleveranciers, vervoersproblemen en/of het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door Reloadify gesloten contracten. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

Artikel 11: Looptijd en einde van de Overeenkomst

1. Behoudens anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De Overeenkomst kan door Reloadify steeds schriftelijk/per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

3. De Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk/per e-mail dan wel door het Account te verwijderen (waarvan de Gebruiker per e-mail een bevestiging van Reloadify ontvangt). Reloadify is bij beëindiging van de Overeenkomst door de Gebruiker, op welke wijze dan ook, nimmer gehouden tot restitutie van reeds door de Gebruiker betaalde vergoedingen. Bedragen die Reloadify vóór de beëindiging heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

4. Reloadify zal de in het Account opgeslagen gegevens tot maximaal 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst beschikbaar houden voor de Gebruiker. Na verstrijken van deze termijn is Reloadify gerechtigd de gegevens te verwijderen en kunnen er door de Gebruiker geen rechten meer aan worden ontleend.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

1. Reloadify is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst (en/of het gebruiksrecht van de Software) op te schorten, waaronder maar niet beperkt tot het tot nader order blokkeren van het Account van de Gebruiker, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

a. indien de Gebruiker niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige (betalings)verplichting die voor haar uit de met Reloadify gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;

b. indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Gebruiker niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Reloadify te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Reloadify binnen de daarbij gestelde termijn;

c. indien de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie danwel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van de Gebruiker, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen;

e. indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Reloadify mag worden verwacht.

2. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Reloadify op de Gebruiker direct en in hun geheel opeisbaar.

3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na Beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven ongeacht de Beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 13: Overdracht

1. Het is de Gebruiker verboden zijn (vorderings)rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen.

2. Reloadify is gerechtigd de Overeenkomst en/of haar (vorderings)rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen.

Artikel 14: Wijzigen Algemene Voorwaarden

1. Reloadify mag de Algemene Voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen.

2. Reloadify zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding daarvan per e-mail (bijvoorbeeld in de Reloadify nieuwsbrief) aankondigen, zodat de Gebruiker daarvan kennis kan nemen.

3. Indien de Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk/per e-mail opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijke recht, geschillen en forumkeuze

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Reloadify en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en (andere) buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Gebruiker is verplicht indien wat haar betreft sprake is van een geschil, daarover eerst te trachten tot een oplossing te komen met Reloadify.

3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Reloadify is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Gebruiker, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.